Política de privacitat

Informació sobre Política de Privacitat

  • La visita a aquest portal s’efectua en forma anònima.
    Només per a poder accedir a algun dels serveis del web que disposen de gestió o tràmit específic els usuaris i les usuàries hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat.
  • Aquestes dades s’incorporaran a les corresponents activitats de tractament del Consell Insular d’Eivissa i seran tractades amb la finalitat específica de cada tractament de conformitat amb la regulació establerta pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, la Llei 3/2018, de 5 de setembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i altres disposicions d’aplicació.
  • La legitimació del tractament pot estar basada en el consentiment de les persones interessades i/o el compliment d’una obligació legal i/o el compliment d’una missió realitzada en interès públic i/o la protecció d’interessos vitals i/o l’execució d’un contracte.
  • El termini de conservació de les dades dependrà del que s’especifica per a cada tractament de dades personals. Les dades demanades únicament seran objecte de cessió, si és el cas, previ consentiment de la persona interessada o d’acord amb el que preveu l’esmentada legislació.
  • Les persones les dades personals de les quals siguin tractades pel Consell Insular d’Eivissa podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, així com a oposar-se a la presa de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, en la forma que preveu la legislació vigent sobre la matèria, davant l’òrgan responsable del fitxer.
  • En el cas de desconèixer aquest òrgan, la sol·licitud es dirigirà al Departament de Transparència, Participació, Bon Govern, TIC, Treball, Formació i Habitatge del Consell Insular, avinguda d’Espanya, 49, 07800- Eivissa. Així mateix els usuaris i les usuàries també tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Estem utilitzant cookies a la nostra web.

Si us plau, confirmeu si accepta les nostres cookies de seguiment. També es pot rebutjar el seguiment, pel que es pot continuar visitant la nostra web sense cap informació enviada als serveis de tercers.